sábado, 28 de julho de 2012

Ujumbe kutoka kwa Mungu KWA NCHI WAPI kuzungumza SWAHILI.UMA MENSAGEM DE DEUS PARA OS PAÍSES ONDE SE FALA SWAHILI.Tovuti 29/07/2012

Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. - Yohana 3:16
kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu; - Warumi 3:23
Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. - Warumi 6:23
Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi. - Yohana 14:6
Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake; - Yohana 1:12
Yesu akajibu, akamwambia, Amin, amin, nakuambia, Mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme wa Mungu. - Yohana 3:3
Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. - Waebrania 9:22
akasema, Amin, nawaambia, Msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. - Mathayo 18:3
Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. - Ufunuo wa Yohana 3:20
Tukiziungama dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote. - I Yohana 1:9
Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. kwa kuwa, Kila atakayeliitia Jina la Bwana ataokoka. - Warumi 10:9,10,13
Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu; wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. - Waefeso 2:8,9
si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi; bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu; - Tito 3:5
Wakamwambia, Mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. - Matendo ya Mitume 16:31
Amwaminiye Mwana yuna uzima wa milele; asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Yohana 3:36
Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. - Yohana 10:28
Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita tazama! Yamekuwa mapya. - II Wakorintho 5:17


Neno la Mungu / The Word
Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu; nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; amejaa neema na kweli.
Yohana 1:1,14
Naye akajibu akasema, Imeandikwa, Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mathayo 4:4
Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, Nisije nikakutenda dhambi. -
Zaburi 119:11
Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. - Yohana 15:3
Kufafanusha maneno yako kwatia nuru, Na kumfahamisha mjinga. - Zaburi 119:130
Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. - II Timotheo 2:15
Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. -
Waebrania 4:12
Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu; maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. - Yohana 6:63
Mbingu na nchi zitapita; lakini maneno yangu hayatapita kamwe. -
Mathayo 24:35
Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu; - I Petro 2:2

Imani / Faith
Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo. -
Warumi 10:17
Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, Wala usizitegemee akili zako mwenyewe; Katika njia zako zote mkiri yeye, Naye atayanyosha mapito yako. - Mithali 3:5,6
Yesu akamwambia, Ukiweza! Yote yawezekana kwake aaminiye. - Marko 9:23
Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita tazama! Yamekuwa mapya. - II Wakorintho 5:17
kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. - Luka 1:37
Ndipo alipowagusa macho, akasema, Kwa kadiri ya imani yenu mpate. - Mathayo 9:29b
Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. - Waebrania 11:1
Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote, kwa ukarimu, wala hakemei; naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yo yote; maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo, na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husita-sita katika njia zake zote. - Yakobo 1:5-8
Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. - Waebrania 11:6
Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. - Yakobo 2:26
Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. - Warumi 14:23b
Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani; Naye akisita-sita, roho yangu haina furaha naye. - Waebrania 10:38
Tazama, ataniua; sina tumaini; ila hata hivyonitaithibitisha njia yangu mbele yake. - Ayubu 13:15a
nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini; lakini hamkukubali. - Isaya 30:15b
Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa. Kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. - II Timotheo 2:13
Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu; na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. - I Yohana 5:4
zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. - Waefeso 6:16
Yesu akawaambia, Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana, amin, nawaambia, Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali mtauambia mlima huu, Ondoka hapa uende kule; nao utaondoka; wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. - Mathayo 17:20
tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu; ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. - Waebrania 12:2
Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, - Warumi 5:1
Yesu akajibu, akamwambia, Mwaminini Mungu. - Marko 11:22
Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali; ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima, katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda, ijapokuwa hamkumwona; ambaye ijapokuwa hamwoni sasa, mnamwamini; na kufurahi sana, kwa furaha isiyoneneka, yenye utukufu, katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani, wokovu wa roho zenu. - 1 Petro 1:6-9

저도 당신을 들어요 BBNRADIO을 듣고있어. (ouvir BBNRADIO.)

한국어 라디오 들어요. 예수 그리스도 당신을 많이 사랑한다.
Tradução: Escute esta radio em Coreano. Jesus Cristo te ama muito.

http://www.bbnradio.org/jwplayer/players/browsers/korean.htm
당신을위한 구원의 말씀.

http://www.wordproject.org/verses/kr/salvation.htm


하 나 님 이 세 상 을 이 처 럼 사 랑 하 사 독 생 자 를 주 셨 으 니 이 는 저 를 믿 는 자 마 다 멸 망 치 않 고 영 생 을 얻 게 하 려 하 심 이 니 라 - 요한복음 3:16
모 든 사 람 이 죄 를 범 하 였 으 매 하 나 님 의 영 광 에 이 르 지 못 하 더 니 - 로마서 3:23
죄 의 삯 은 사 망 이 요 하 나 님 의 은 사 는 그 리 스 도 예 수 우 리 주 안 에 있 는 영 생 이 니 라 - 로마서 6:23
예 수 께 서 가 라 사 대 ` 내 가 곧 길 이 요 ! 진 리 요 ! 생 명 이 니 ! 나 로 말 미 암 지 않 고 는 아 버 지 께 로 올 자 가 없 느 니 라 - 요한복음 14:6
영 접 하 는 자 곧 그 이 름 을 믿 는 자 들 에 게 는 하 나 님 의 자 녀 가 되 는 권 세 를 주 셨 으 니 - 요한복음 1:12
예 수 께 서 대 답 하 여 가 라 사 대 ` 진 실 로 진 실 로 네 게 이 르 노 니 사 람 이 거 듭 나 지 아 니 하 면 하 나 님 나 라 를 볼 수 없 느 니 라' - 요한복음 3:3
율 법 을 좇 아 거 의 모 든 물 건 이 피 로 써 정 결 케 되 나 니 피 흘 림 이 없 은 즉 사 함 이 없 느 니 라 - 히브리서 9:22
가 라 사 대 진 실 로 너 희 에 게 이 르 노 니 너 희 가 돌 이 켜 어 린 아 이 들 과 같 이 되 지 아 니 하 면 결 단 코 천 국 에 들 어 가 지 못 하 리 라 - 마태복음 18:3
볼 지 어 다 내 가 문 밖 에 서 서 두 드 리 노 니 누 구 든 지 내 음 성 을 듣 고 문 을 열 면 내 가 그 에 게 로 들 어 가 그 로 더 불 어 먹 고 그 는 나 로 더 불 어 먹 으 리 라 - 요한계시록 3:20
만 일 우 리 가 우 리 죄 를 자 백 하 면 저 는 미 쁘 시 고 의 로 우 사 우 리 죄 를 사 하 시 며 모 든 불 의 에 서 우 리 를 깨 끗 케 하 실 것 이 요 - 요한1서 1:9
네 가 만 일 네 입 으 로 예 수 를 주 로 시 인 하 며 또 하 나 님 께 서 그 를 죽 은 자 가 운 데 서 살 리 신 것 을 네 마 음 에 믿 으 면 구 원 을 얻 으 리 니 사 람 이 마 음 으 로 믿 어 의 에 이 르 고 입 으 로 시 인 하 여 구 원 에 이 르 느 니 라 누 구 든 지 주 의 이 름 을 부 르 는 자 는 구 원 을 얻 으 리 라 - 로마서 10:9,10,13
너 희 가 그 은 혜 를 인 하 여 믿 음 으 로 말 미 암 아 구 원 을 얻 었 나 니 이 것 이 너 희 에 게 서 난 것 이 아 니 요 하 나 님 의 선 물 이 라 행 위 에 서 난 것 이 아 니 니 이 는 누 구 든 지 자 랑 치 못 하 게 함 이 니 라 - 에베소서 2:8,9
우 리 를 구 원 하 시 되 우 리 의 행 한 바 의 로 운 행 위 로 말 미 암 지 아 니 하 고 오 직 그 의 긍 휼 하 심 을 좇 아 중 생 의 씻 음 과 성 령 의 새 롭 게 하 심 으 로 하 셨 나 니 - 디도서 3:5
가 로 되 ` 주 예 수 를 믿 으 라 ! 그 리 하 면 너 와 네 집 이 구 원 을 얻 으 리 라 !' 하 고 - 사도행전 16:31
아 들 을 믿 는 자 는 영 생 이 있 고 아 들 을 순 종 치 아 니 하 는 자 는 영 생 을 보 지 못 하 고 도 리 어 하 나 님 의 진 노 가 그 위 에 머 물 러 있 느 니 라' -요한복음 3:36
내 가 저 희 에 게 영 생 을 주 노 니 영 원 히 멸 망 치 아 니 할 터 이 요 또 저 희 를 내 손 에 서 빼 앗 을 자 가 없 느 니 라 - 요한복음 10:28
그 런 즉 누 구 든 지 그 리 스 도 안 에 있 으 면 새 로 운 피 조 물 이 라 이 전 것 은 지 나 갔 으 니 보 라 ! 새 것 이 되 었 도 다 - 고린도전서 5:17


The Word
태 초 에 말 씀 이 계 시 니 라 이 말 씀 이 하 나 님 과 함 께 계 셨 으 니 이 말 씀 은 곧 하 나 님 이 시 니 라 말 씀 이 육 신 이 되 어 우 리 가 운 데 거 하 시 매 우 리 가 그 영 광 을 보 니 아 버 지 의 독 생 자 의 영 광 이 요 은 혜 와 진 리 가 충 만 하 더 라
요한복음 1:1,14
예 수 께 서 대 답 하 여 가 라 사 대 기 록 되 었 으 되 사 람 이 떡 으 로 만 살 것 이 아 니 요 하 나 님 의 입 으 로 나 오 는 모 든 말 씀 으 로 살 것 이 라 하 였 느 니 라 하 시 니 라 마태복음 4:4
주 께 서 나 를 가 르 치 셨 으 므 로 내 가 주 의 규 례 에 서 떠 나 지 아 니 하 였 나 이 다 -
시편 119:11
너 희 는 내 가 일 러 준 말 로 이 미 깨 끗 하 였 으 니 - 요한복음 15:3
주 의 율 법 을 버 린 악 인 들 을 인 하 여 내 가 맹 렬 한 노 에 잡 혔 나 이 다 - 시편 119:130
네 가 진 리 의 말 씀 을 옳 게 분 변 하 여 부 끄 러 울 것 이 없 는 일 군 으 로 인 정 된 자 로 자 신 을 하 나 님 앞 에 드 리 기 를 힘 쓰 라 - 디모데후서 2:15
하 나 님 의 말 씀 은 살 았 고 운 동 력 이 있 어 좌 우 에 날 선 어 떤 검 보 다 도 예 리 하 여 혼 과 영 과 및 관 절 과 골 수 를 찔 러 쪼 개 기 까 지 하 며 또 마 음 의 생 각 과 뜻 을 감 찰 하 나 니 -
히브리서 4:12
살 리 는 것 은 영 이 니 육 은 무 익 하 니 라 내 가 너 희 에 게 이 른 말 이 영 이 요 생 명 이 라 . - 요한복음 6:63
천 지 는 없 어 지 겠 으 나 내 말 은 없 어 지 지 아 니 하 리 라 -
마태복음 24:35
갓 난 아 이 들 같 이 순 전 하 고 신 령 한 젖 을 사 모 하 라 이 는 이 로 말 미 암 아 너 희 로 구 원 에 이 르 도 록 자 라 게 하 려 함 이 라 - 베드로전서 2:2


Faith
그 러 므 로 믿 음 은 들 음 에 서 나 며 들 음 은 그 리 스 도 의 말 씀 으 로 말 미 암 았 느 니 라 -
로마서 10:17
너 는 마 음 을 다 하 여 여 호 와 를 의 뢰 하 고 네 명 철 을 의 지 하 지 말 라 너 는 범 사 에 그 를 인 정 하 라 ! 그 리 하 면 네 길 을 지 도 하 시 리 라 - 잠언 3:5,6
예 수 께 서 이 르 시 되 ` 할 수 있 거 든 이 무 슨 말 이 냐 ? 믿 는 자 에 게 는 능 치 못 할 일 이 없 느 니 라 !' 하 시 니 - 마가복음 9:23
그 런 즉 누 구 든 지 그 리 스 도 안 에 있 으 면 새 로 운 피 조 물 이 라 이 전 것 은 지 나 갔 으 니 보 라 ! 새 것 이 되 었 도 다 - 고린도전서 5:17
대 저 하 나 님 의 모 든 말 씀 은 능 치 못 하 심 이 없 느 니 라 !' - 누가복음 1:37
이 에 예 수 께 서 저 희 눈 을 만 지 시 며 가 라 사 대 너 희 믿 음 대 로 되 라 ! 하 신 대 - 마태복음 9:29
믿 음 은 바 라 는 것 들 의 실 상 이 요 보 지 못 하 는 것 들 의 증 거 니 - 히브리서 11:1
너 희 중 에 누 구 든 지 지 혜 가 부 족 하 거 든 모 든 사 람 에 게 후 히 주 시 고 꾸 짖 지 아 니 하 시 는 하 나 님 께 구 하 라 그 리 하 면 주 시 리 라 오 직 믿 음 으 로 구 하 고 조 금 도 의 심 하 지 말 라 의 심 하 는 자 는 마 치 바 람 에 밀 려 요 동 하 는 바 다 물 결 같 으 니 이 런 사 람 은 무 엇 이 든 지 주 께 얻 기 를 생 각 하 지 말 라 두 마 음 을 품 어 모 든 일 에 정 함 이 없 는 자 로 다 - 야고보서 1:5-8
믿 음 이 없 이 는 기 쁘 시 게 못 하 나 니 하 나 님 께 나 아 가 는 자 는 반 드 시 그 가 계 신 것 과 또 한 그 가 자 기 를 찾 는 자 들 에 게 상 주 시 는 이 심 을 믿 어 야 할 지 니 라 - 히브리서 11:6
영 혼 없 는 몸 이 죽 은 것 같 이 행 함 이 없 는 믿 음 은 죽 은 것 이 니 라 - 야고보서 2:26
의 심 하 고 먹 는 자 는 정 죄 되 었 나 니 이 는 믿 음 으 로 좇 아 하 지 아 니 한 연 고 라 믿 음 으 로 좇 아 하 지 아 니 하 는 모 든 것 이 죄 니 라 - 로마서 14:23
오 직 나 의 의 인 은 믿 음 으 로 말 미 암 아 살 리 라 또 한 뒤 로 물 러 가 면 내 마 음 이 저 를 기 뻐 하 지 아 니 하 리 라 하 셨 느 니 라 - 히브리서 10:38
그 가 나 를 죽 이 시 리 니 내 가 소 망 이 없 노 라 그 러 나 그 의 앞 에 서 내 행 위 를 변 백 하 리 라 - 욥기 13:15a
주 여 호 와 이 스 라 엘 의 거 룩 하 신 자 가 말 씀 하 시 되 너 희 가 돌 이 켜 안 연 히 처 하 여 야 구 원 을 얻 을 것 이 요 잠 잠 하 고 신 뢰 하 여 야 힘 을 얻 을 것 이 어 늘 너 희 가 원 치 아 니 하 고 - 이사야 30:15
우 리 는 미 쁨 이 없 을 지 라 도 주 는 일 향 미 쁘 시 니 자 기 를 부 인 하 실 수 없 으 시 리 라 - 디모데후서 2:13
대 저 하 나 님 께 로 서 난 자 마 다 세 상 을 이 기 느 니 라 세 상 을 이 긴 이 김 은 이 것 이 니 우 리 의 믿 음 이 니 라 - 요한1서 5:4
모 든 것 위 에 믿 음 의 방 패 를 가 지 고 이 로 써 능 히 악 한 자 의 모 든 화 전 을 소 멸 하 고 - 에베소서 6:16
가 라 사 대 너 희 믿 음 이 적 은 연 고 니 라 진 실 로 너 희 에 게 이 르 노 니 너 희 가 만 일 믿 음 이 한 겨 자 씨 만 큼 만 있 으 면 이 산 을 명 하 여 여 기 서 저 기 로 옮 기 라 하 여 도 옮 길 것 이 요 또 너 희 가 못 할 것 이 없 으 리 라 - 마태복음 17:20
믿 음 의 주 요 또 온 전 케 하 시 는 이 인 예 수 를 바 라 보 자 저 는 그 앞 에 있 는 즐 거 움 을 위 하 여 십 자 가 를 참 으 사 부 끄 러 움 을 개 의 치 아 니 하 시 더 니 하 나 님 보 좌 우 편 에 앉 으 셨 느 니 라 - 히브리서 12:2
그 러 므 로 우 리 가 믿 음 으 로 의 롭 다 하 심 을 얻 었 은 즉 우 리 주 예 수 그 리 스 도 로 말 미 암 아 하 나 님 으 로 더 불 어 화 평 을 누 리 자 - 로마서 5:1
예 수 께 서 대 답 하 여 저 희 에 게 이 르 시 되 ` 하 나 님 을 믿 으 라 ! - 마가복음 11:22
그 러 므 로 너 희 가 이 제 여 러 가 지 시 험 을 인 하 여 잠 간 근 심 하 게 되 지 않 을 수 없 었 으 나 오 히 려 크 게 기 뻐 하 도 다 너 희 믿 음 의 시 련 이 불 로 연 단 하 여 도 없 어 질 금 보 다 더 귀 하 여 예 수 그 리 스 도 의 나 타 나 실 때 에 칭 찬 과 영 광 과 존 귀 를 얻 게 하 려 함 이 라 예 수 를 너 희 가 보 지 못 하 였 으 나 사 랑 하 는 도 다 이 제 도 보 지 못 하 나 믿 고 말 할 수 없 는 영 광 스 러 운 즐 거 움 으 로 기 뻐 하 니 믿 음 의 결 국 곧 영 혼 의 구 원 을 받 음 이 라 - 베드로전서 1:6-9

segunda-feira, 23 de julho de 2012

CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Uma Mensagem de Deus para os Países de Língua Portuguesa.


Eu escuto a BBNRADIO, escute você também.


http://www.bbnradio.org/jwplayer/players/browsers/portuguese.htm

Faça um curso bíblico grátis.


http://www.bbnradio.org/wcm4/bbnbiportuguese/Home/tabid/2565/Default.aspx


Salmos 115 (Nova Versão Internacional)

Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós,
    mas sim ao teu nome,
por teu amor e por tua fidelidade!
Por que perguntam as nações:
    “Onde está o Deus deles?”
O nosso Deus está nos céus,
e pode fazer tudo o que lhe agrada.
Os ídolos deles, de prata e ouro,
são feitos por mãos humanas.
Têm boca, mas não podem falar,
olhos, mas não podem ver;
têm ouvidos, mas não podem ouvir,
nariz, mas não podem sentir cheiro;
têm mãos, mas nada podem apalpar,
pés, mas não podem andar;
e não emitem som algum com a garganta.
Tornem-se como eles aqueles que os fazem
    e todos os que neles confiam.


Deuteronômio 18 (Nova Versão Internacional)

Advertência contra Práticas Pagãs

“Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. 

10 Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha; que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria 

11 ou faça encantamentos; que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. 

12 Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. 

13 Permaneçam inculpáveis perante oSenhor, o seu Deus.

1 Timóteo 2 (Nova Versão Internacional)Pois há um só Deus
    e um só mediador
    entre Deus e os homens:
o homem Cristo Jesus,
o qual se entregou a si mesmo
    como resgate por todos.
Esse foi o testemunho dado
    em seu próprio tempo.

Atos 4 (Nova Versão Internacional)11 Este Jesus é
“‘a pedra que vocês,
    construtores,
    rejeitaram,
e que se tornou
    a pedra angular’.
12 Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos”.

sexta-feira, 20 de julho de 2012

A message from God to all nations of English speech.

MISSÕES JÁ!!   MISSIONS NOW!


A message from God to all nations of English speech.

I listen to radio BBNRADIO in English, listen to you too!http://www.bbnradio.org/jwplayer/players/browsers/english.htm

Make a Bible course.


http://www.bbnradio.org/wcm4/bbnbienglish/BiblebrInstitute/tabid/257/Default.aspx

Read these passages in your Bible.
Psalm 144:15.

Contemporary English Version (CEV)


15 15 Our Lord and our God,
    you give these blessings
    to all who worship you.PSALMS 115:1-8.


1 Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake. 
2 Wherefore should the heathen say, Where is now their God? 
3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased. 
4 Their idols are silver and gold, the work of men's hands. 
5 They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not: 
6 They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not: 
7 They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat. 
8 They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them. 
Deuteronomy 18:9-14.
9 When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. 
10 There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. 
11 Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. 
12 For all that do these things are an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee. 
13 Thou shalt be perfect with the LORD thy God. 
14 For these nations, which thou shalt possess, hearkened unto observers of times, and unto diviners: but as for thee, the LORD thy God hath not suffered thee so to do. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES.


Estados soberanos

PaísRegiãoPopulação1
Flag of África do Sul África do SulÁfrica47.850.000
Flag of Belize BelizeAmérica Central/Caribe300.000
Flag of Botswana BotswanaÁfrica1.882.000
Flag of Camarões CamarõesÁfrica18.549.000
Flag of Canadá CanadáAmérica do Norte33.531.000
Flag of Fiji FijiOceânia915.000
Flag of Gâmbia GâmbiaÁfrica1.709.000
Flag of Gana GanaÁfrica23.478.000
Flag of Guiana GuianaAmérica do Sul750.000
Flag of Índia ÍndiaÁsia1.143.540.000
Flag of Quénia QuéniaÁfrica37.538.000
Flag of Kiribati KiribatiOceânia95.000
Flag of Lesoto LesotoÁfrica2.008.000
Flag of Libéria LibériaÁfrica3.750.000
Flag of Malawi MalawiÁfrica13.925.000
Flag of Malta MaltaEuropa425.000
Flag of Ilhas Marshall Ilhas MarshallOceânia62.000
Flag of Maurícia MauríciaÁfrica/Oceano Índico1.262.000
Flag of Estados Federados da Micronésia MicronésiaOceânia111.000
Flag of Namíbia NamíbiaÁfrica2.074.000
Flag of Nauru NauruOceânia15.000
Flag of Nova Zelândia Nova ZelândiaOceânia4.294.350
Flag of Nigéria NigériaÁfrica148.093.000
Flag of Paquistão PaquistãoÁsia165.449.000
Flag of Palau PalauOceânia21.000
Flag of Papua-Nova Guiné Papua-Nova GuinéOceânia6.331.000
Flag of Filipinas FilipinasÁsia90.457.200
Flag of Rwanda RuandaÁfrica9.725.000
Flag of Santa Lúcia Santa LúciaCaribe165.000
Flag of Samoa SamoaOceânia188.000
Flag of Seychelles SeychellesÁfrica/Oceano Índico100.000
Flag of Serra Leoa Serra LeoaÁfrica5.866.000
Flag of Singapura SingapuraÁsia4.839.400
Flag of Ilhas Salomão Ilhas SalomãoOceânia506.992
Flag of Sudão do Sul Sudão do SulÁfrica18.560.000
Flag of Tanzânia TanzâniaÁfrica40.454.000
Flag of Tonga TongaOceânia106.000
Flag of Trinidad e Tobago Trinidad e TobagoCaribe1.333.000
Flag of Tuvalu TuvaluOceânia11.000
Flag of Uganda UgandaÁfrica30.884.000
Flag of Zâmbia ZâmbiaÁfrica11.922.000
Flag of Zimbabwe ZimbabweÁfrica13.349.000
Países com língua inglesa de facto
PaísRegiãoPopulação1
Flag of Antigua e Barbuda Antígua e BarbudaCaribe88.000
Flag of Austrália AustráliaAustrália22.374.370
Flag of Bahamas BahamasCaribe357.000
Flag of Barbados BarbadosCaribe294.000
Flag of Estados Unidos Estados UnidosAmérica do Norte309.442.000
Flag of Granada (país) GranadaCaribe100.000
Flag of Inglaterra InglaterraEuropa61.612.300
Flag of Jamaica JamaicaCaribe2.714.000
Flag of São Cristóvão e Nevis São Cristóvão e NevisCaribe45.000
Flag of São Vicente e Granadinas São Vicente e GranadinasCaribe120.000

[editar]Entidades não estatais


RegiãoPaísPopulação 1
Flag of Samoa Americana Samoa AmericanaEstados Unidos67.000
Flag of Anguilla AnguillaReino Unido13.000
Flag of Bermudas BermudasReino Unido65.000
Flag of Ilhas Virgens Britânicas Ilhas Virgens BritânicasReino Unido23.000
Flag of Ilhas Virgens Americanas Ilhas Virgens AmericanasEstados Unidos111.000
Flag of Ilhas Cayman Ilhas CaymanReino Unido47,000
Flag of Ilha Christmas Ilha ChristmasAustrália1.508
Flag of Ilhas Cook Ilhas CookNova Zelândia20.200
Flag of Ilhas Malvinas Ilhas MalvinasReino Unido3.000
Flag of Gibraltar GibraltarReino Unido29.257
Flag of Guam GuamEstados Unidos173,000
Flag of Guernsey GuernseyReino Unido61,811
Flag of Hong Kong Hong KongChina7.000.000
Flag of Ilha de Man Ilha de ManReino Unido80.000
Flag of Jersey JerseyReino Unido89.300
Flag of Montserrat MontserratReino Unido5.900
Flag of Niue NiueNova Zelândia1.600
Flag of Ilha Norfolk Ilha NorfolkAustrália1.828
Flag of Marianas Setentrionais Marianas SetentrionaisEstados Unidos84.000
Flag of Ilhas Pitcairn Ilhas PitcairnReino Unido50
 Santa Helena, Ascensão e Tristão da CunhaReino Unido5.660
Flag of Tokelau TokelauReino Unido1.400
Flag of Ilhas Turks e Caicos Turks e CaicosReino Unido26.000