sábado, 28 de julho de 2012

Ujumbe kutoka kwa Mungu KWA NCHI WAPI kuzungumza SWAHILI.UMA MENSAGEM DE DEUS PARA OS PAÍSES ONDE SE FALA SWAHILI.Tovuti 29/07/2012

Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. - Yohana 3:16
kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu; - Warumi 3:23
Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. - Warumi 6:23
Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi. - Yohana 14:6
Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake; - Yohana 1:12
Yesu akajibu, akamwambia, Amin, amin, nakuambia, Mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme wa Mungu. - Yohana 3:3
Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. - Waebrania 9:22
akasema, Amin, nawaambia, Msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. - Mathayo 18:3
Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. - Ufunuo wa Yohana 3:20
Tukiziungama dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote. - I Yohana 1:9
Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. kwa kuwa, Kila atakayeliitia Jina la Bwana ataokoka. - Warumi 10:9,10,13
Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu; wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. - Waefeso 2:8,9
si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi; bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu; - Tito 3:5
Wakamwambia, Mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. - Matendo ya Mitume 16:31
Amwaminiye Mwana yuna uzima wa milele; asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Yohana 3:36
Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. - Yohana 10:28
Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita tazama! Yamekuwa mapya. - II Wakorintho 5:17


Neno la Mungu / The Word
Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu; nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; amejaa neema na kweli.
Yohana 1:1,14
Naye akajibu akasema, Imeandikwa, Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mathayo 4:4
Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, Nisije nikakutenda dhambi. -
Zaburi 119:11
Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. - Yohana 15:3
Kufafanusha maneno yako kwatia nuru, Na kumfahamisha mjinga. - Zaburi 119:130
Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. - II Timotheo 2:15
Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. -
Waebrania 4:12
Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu; maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. - Yohana 6:63
Mbingu na nchi zitapita; lakini maneno yangu hayatapita kamwe. -
Mathayo 24:35
Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu; - I Petro 2:2

Imani / Faith
Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo. -
Warumi 10:17
Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, Wala usizitegemee akili zako mwenyewe; Katika njia zako zote mkiri yeye, Naye atayanyosha mapito yako. - Mithali 3:5,6
Yesu akamwambia, Ukiweza! Yote yawezekana kwake aaminiye. - Marko 9:23
Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita tazama! Yamekuwa mapya. - II Wakorintho 5:17
kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. - Luka 1:37
Ndipo alipowagusa macho, akasema, Kwa kadiri ya imani yenu mpate. - Mathayo 9:29b
Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. - Waebrania 11:1
Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote, kwa ukarimu, wala hakemei; naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yo yote; maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo, na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husita-sita katika njia zake zote. - Yakobo 1:5-8
Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. - Waebrania 11:6
Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. - Yakobo 2:26
Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. - Warumi 14:23b
Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani; Naye akisita-sita, roho yangu haina furaha naye. - Waebrania 10:38
Tazama, ataniua; sina tumaini; ila hata hivyonitaithibitisha njia yangu mbele yake. - Ayubu 13:15a
nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini; lakini hamkukubali. - Isaya 30:15b
Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa. Kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. - II Timotheo 2:13
Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu; na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. - I Yohana 5:4
zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. - Waefeso 6:16
Yesu akawaambia, Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana, amin, nawaambia, Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali mtauambia mlima huu, Ondoka hapa uende kule; nao utaondoka; wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. - Mathayo 17:20
tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu; ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. - Waebrania 12:2
Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, - Warumi 5:1
Yesu akajibu, akamwambia, Mwaminini Mungu. - Marko 11:22
Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali; ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima, katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda, ijapokuwa hamkumwona; ambaye ijapokuwa hamwoni sasa, mnamwamini; na kufurahi sana, kwa furaha isiyoneneka, yenye utukufu, katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani, wokovu wa roho zenu. - 1 Petro 1:6-9

저도 당신을 들어요 BBNRADIO을 듣고있어. (ouvir BBNRADIO.)

한국어 라디오 들어요. 예수 그리스도 당신을 많이 사랑한다.
Tradução: Escute esta radio em Coreano. Jesus Cristo te ama muito.

http://www.bbnradio.org/jwplayer/players/browsers/korean.htm
당신을위한 구원의 말씀.

http://www.wordproject.org/verses/kr/salvation.htm


하 나 님 이 세 상 을 이 처 럼 사 랑 하 사 독 생 자 를 주 셨 으 니 이 는 저 를 믿 는 자 마 다 멸 망 치 않 고 영 생 을 얻 게 하 려 하 심 이 니 라 - 요한복음 3:16
모 든 사 람 이 죄 를 범 하 였 으 매 하 나 님 의 영 광 에 이 르 지 못 하 더 니 - 로마서 3:23
죄 의 삯 은 사 망 이 요 하 나 님 의 은 사 는 그 리 스 도 예 수 우 리 주 안 에 있 는 영 생 이 니 라 - 로마서 6:23
예 수 께 서 가 라 사 대 ` 내 가 곧 길 이 요 ! 진 리 요 ! 생 명 이 니 ! 나 로 말 미 암 지 않 고 는 아 버 지 께 로 올 자 가 없 느 니 라 - 요한복음 14:6
영 접 하 는 자 곧 그 이 름 을 믿 는 자 들 에 게 는 하 나 님 의 자 녀 가 되 는 권 세 를 주 셨 으 니 - 요한복음 1:12
예 수 께 서 대 답 하 여 가 라 사 대 ` 진 실 로 진 실 로 네 게 이 르 노 니 사 람 이 거 듭 나 지 아 니 하 면 하 나 님 나 라 를 볼 수 없 느 니 라' - 요한복음 3:3
율 법 을 좇 아 거 의 모 든 물 건 이 피 로 써 정 결 케 되 나 니 피 흘 림 이 없 은 즉 사 함 이 없 느 니 라 - 히브리서 9:22
가 라 사 대 진 실 로 너 희 에 게 이 르 노 니 너 희 가 돌 이 켜 어 린 아 이 들 과 같 이 되 지 아 니 하 면 결 단 코 천 국 에 들 어 가 지 못 하 리 라 - 마태복음 18:3
볼 지 어 다 내 가 문 밖 에 서 서 두 드 리 노 니 누 구 든 지 내 음 성 을 듣 고 문 을 열 면 내 가 그 에 게 로 들 어 가 그 로 더 불 어 먹 고 그 는 나 로 더 불 어 먹 으 리 라 - 요한계시록 3:20
만 일 우 리 가 우 리 죄 를 자 백 하 면 저 는 미 쁘 시 고 의 로 우 사 우 리 죄 를 사 하 시 며 모 든 불 의 에 서 우 리 를 깨 끗 케 하 실 것 이 요 - 요한1서 1:9
네 가 만 일 네 입 으 로 예 수 를 주 로 시 인 하 며 또 하 나 님 께 서 그 를 죽 은 자 가 운 데 서 살 리 신 것 을 네 마 음 에 믿 으 면 구 원 을 얻 으 리 니 사 람 이 마 음 으 로 믿 어 의 에 이 르 고 입 으 로 시 인 하 여 구 원 에 이 르 느 니 라 누 구 든 지 주 의 이 름 을 부 르 는 자 는 구 원 을 얻 으 리 라 - 로마서 10:9,10,13
너 희 가 그 은 혜 를 인 하 여 믿 음 으 로 말 미 암 아 구 원 을 얻 었 나 니 이 것 이 너 희 에 게 서 난 것 이 아 니 요 하 나 님 의 선 물 이 라 행 위 에 서 난 것 이 아 니 니 이 는 누 구 든 지 자 랑 치 못 하 게 함 이 니 라 - 에베소서 2:8,9
우 리 를 구 원 하 시 되 우 리 의 행 한 바 의 로 운 행 위 로 말 미 암 지 아 니 하 고 오 직 그 의 긍 휼 하 심 을 좇 아 중 생 의 씻 음 과 성 령 의 새 롭 게 하 심 으 로 하 셨 나 니 - 디도서 3:5
가 로 되 ` 주 예 수 를 믿 으 라 ! 그 리 하 면 너 와 네 집 이 구 원 을 얻 으 리 라 !' 하 고 - 사도행전 16:31
아 들 을 믿 는 자 는 영 생 이 있 고 아 들 을 순 종 치 아 니 하 는 자 는 영 생 을 보 지 못 하 고 도 리 어 하 나 님 의 진 노 가 그 위 에 머 물 러 있 느 니 라' -요한복음 3:36
내 가 저 희 에 게 영 생 을 주 노 니 영 원 히 멸 망 치 아 니 할 터 이 요 또 저 희 를 내 손 에 서 빼 앗 을 자 가 없 느 니 라 - 요한복음 10:28
그 런 즉 누 구 든 지 그 리 스 도 안 에 있 으 면 새 로 운 피 조 물 이 라 이 전 것 은 지 나 갔 으 니 보 라 ! 새 것 이 되 었 도 다 - 고린도전서 5:17


The Word
태 초 에 말 씀 이 계 시 니 라 이 말 씀 이 하 나 님 과 함 께 계 셨 으 니 이 말 씀 은 곧 하 나 님 이 시 니 라 말 씀 이 육 신 이 되 어 우 리 가 운 데 거 하 시 매 우 리 가 그 영 광 을 보 니 아 버 지 의 독 생 자 의 영 광 이 요 은 혜 와 진 리 가 충 만 하 더 라
요한복음 1:1,14
예 수 께 서 대 답 하 여 가 라 사 대 기 록 되 었 으 되 사 람 이 떡 으 로 만 살 것 이 아 니 요 하 나 님 의 입 으 로 나 오 는 모 든 말 씀 으 로 살 것 이 라 하 였 느 니 라 하 시 니 라 마태복음 4:4
주 께 서 나 를 가 르 치 셨 으 므 로 내 가 주 의 규 례 에 서 떠 나 지 아 니 하 였 나 이 다 -
시편 119:11
너 희 는 내 가 일 러 준 말 로 이 미 깨 끗 하 였 으 니 - 요한복음 15:3
주 의 율 법 을 버 린 악 인 들 을 인 하 여 내 가 맹 렬 한 노 에 잡 혔 나 이 다 - 시편 119:130
네 가 진 리 의 말 씀 을 옳 게 분 변 하 여 부 끄 러 울 것 이 없 는 일 군 으 로 인 정 된 자 로 자 신 을 하 나 님 앞 에 드 리 기 를 힘 쓰 라 - 디모데후서 2:15
하 나 님 의 말 씀 은 살 았 고 운 동 력 이 있 어 좌 우 에 날 선 어 떤 검 보 다 도 예 리 하 여 혼 과 영 과 및 관 절 과 골 수 를 찔 러 쪼 개 기 까 지 하 며 또 마 음 의 생 각 과 뜻 을 감 찰 하 나 니 -
히브리서 4:12
살 리 는 것 은 영 이 니 육 은 무 익 하 니 라 내 가 너 희 에 게 이 른 말 이 영 이 요 생 명 이 라 . - 요한복음 6:63
천 지 는 없 어 지 겠 으 나 내 말 은 없 어 지 지 아 니 하 리 라 -
마태복음 24:35
갓 난 아 이 들 같 이 순 전 하 고 신 령 한 젖 을 사 모 하 라 이 는 이 로 말 미 암 아 너 희 로 구 원 에 이 르 도 록 자 라 게 하 려 함 이 라 - 베드로전서 2:2


Faith
그 러 므 로 믿 음 은 들 음 에 서 나 며 들 음 은 그 리 스 도 의 말 씀 으 로 말 미 암 았 느 니 라 -
로마서 10:17
너 는 마 음 을 다 하 여 여 호 와 를 의 뢰 하 고 네 명 철 을 의 지 하 지 말 라 너 는 범 사 에 그 를 인 정 하 라 ! 그 리 하 면 네 길 을 지 도 하 시 리 라 - 잠언 3:5,6
예 수 께 서 이 르 시 되 ` 할 수 있 거 든 이 무 슨 말 이 냐 ? 믿 는 자 에 게 는 능 치 못 할 일 이 없 느 니 라 !' 하 시 니 - 마가복음 9:23
그 런 즉 누 구 든 지 그 리 스 도 안 에 있 으 면 새 로 운 피 조 물 이 라 이 전 것 은 지 나 갔 으 니 보 라 ! 새 것 이 되 었 도 다 - 고린도전서 5:17
대 저 하 나 님 의 모 든 말 씀 은 능 치 못 하 심 이 없 느 니 라 !' - 누가복음 1:37
이 에 예 수 께 서 저 희 눈 을 만 지 시 며 가 라 사 대 너 희 믿 음 대 로 되 라 ! 하 신 대 - 마태복음 9:29
믿 음 은 바 라 는 것 들 의 실 상 이 요 보 지 못 하 는 것 들 의 증 거 니 - 히브리서 11:1
너 희 중 에 누 구 든 지 지 혜 가 부 족 하 거 든 모 든 사 람 에 게 후 히 주 시 고 꾸 짖 지 아 니 하 시 는 하 나 님 께 구 하 라 그 리 하 면 주 시 리 라 오 직 믿 음 으 로 구 하 고 조 금 도 의 심 하 지 말 라 의 심 하 는 자 는 마 치 바 람 에 밀 려 요 동 하 는 바 다 물 결 같 으 니 이 런 사 람 은 무 엇 이 든 지 주 께 얻 기 를 생 각 하 지 말 라 두 마 음 을 품 어 모 든 일 에 정 함 이 없 는 자 로 다 - 야고보서 1:5-8
믿 음 이 없 이 는 기 쁘 시 게 못 하 나 니 하 나 님 께 나 아 가 는 자 는 반 드 시 그 가 계 신 것 과 또 한 그 가 자 기 를 찾 는 자 들 에 게 상 주 시 는 이 심 을 믿 어 야 할 지 니 라 - 히브리서 11:6
영 혼 없 는 몸 이 죽 은 것 같 이 행 함 이 없 는 믿 음 은 죽 은 것 이 니 라 - 야고보서 2:26
의 심 하 고 먹 는 자 는 정 죄 되 었 나 니 이 는 믿 음 으 로 좇 아 하 지 아 니 한 연 고 라 믿 음 으 로 좇 아 하 지 아 니 하 는 모 든 것 이 죄 니 라 - 로마서 14:23
오 직 나 의 의 인 은 믿 음 으 로 말 미 암 아 살 리 라 또 한 뒤 로 물 러 가 면 내 마 음 이 저 를 기 뻐 하 지 아 니 하 리 라 하 셨 느 니 라 - 히브리서 10:38
그 가 나 를 죽 이 시 리 니 내 가 소 망 이 없 노 라 그 러 나 그 의 앞 에 서 내 행 위 를 변 백 하 리 라 - 욥기 13:15a
주 여 호 와 이 스 라 엘 의 거 룩 하 신 자 가 말 씀 하 시 되 너 희 가 돌 이 켜 안 연 히 처 하 여 야 구 원 을 얻 을 것 이 요 잠 잠 하 고 신 뢰 하 여 야 힘 을 얻 을 것 이 어 늘 너 희 가 원 치 아 니 하 고 - 이사야 30:15
우 리 는 미 쁨 이 없 을 지 라 도 주 는 일 향 미 쁘 시 니 자 기 를 부 인 하 실 수 없 으 시 리 라 - 디모데후서 2:13
대 저 하 나 님 께 로 서 난 자 마 다 세 상 을 이 기 느 니 라 세 상 을 이 긴 이 김 은 이 것 이 니 우 리 의 믿 음 이 니 라 - 요한1서 5:4
모 든 것 위 에 믿 음 의 방 패 를 가 지 고 이 로 써 능 히 악 한 자 의 모 든 화 전 을 소 멸 하 고 - 에베소서 6:16
가 라 사 대 너 희 믿 음 이 적 은 연 고 니 라 진 실 로 너 희 에 게 이 르 노 니 너 희 가 만 일 믿 음 이 한 겨 자 씨 만 큼 만 있 으 면 이 산 을 명 하 여 여 기 서 저 기 로 옮 기 라 하 여 도 옮 길 것 이 요 또 너 희 가 못 할 것 이 없 으 리 라 - 마태복음 17:20
믿 음 의 주 요 또 온 전 케 하 시 는 이 인 예 수 를 바 라 보 자 저 는 그 앞 에 있 는 즐 거 움 을 위 하 여 십 자 가 를 참 으 사 부 끄 러 움 을 개 의 치 아 니 하 시 더 니 하 나 님 보 좌 우 편 에 앉 으 셨 느 니 라 - 히브리서 12:2
그 러 므 로 우 리 가 믿 음 으 로 의 롭 다 하 심 을 얻 었 은 즉 우 리 주 예 수 그 리 스 도 로 말 미 암 아 하 나 님 으 로 더 불 어 화 평 을 누 리 자 - 로마서 5:1
예 수 께 서 대 답 하 여 저 희 에 게 이 르 시 되 ` 하 나 님 을 믿 으 라 ! - 마가복음 11:22
그 러 므 로 너 희 가 이 제 여 러 가 지 시 험 을 인 하 여 잠 간 근 심 하 게 되 지 않 을 수 없 었 으 나 오 히 려 크 게 기 뻐 하 도 다 너 희 믿 음 의 시 련 이 불 로 연 단 하 여 도 없 어 질 금 보 다 더 귀 하 여 예 수 그 리 스 도 의 나 타 나 실 때 에 칭 찬 과 영 광 과 존 귀 를 얻 게 하 려 함 이 라 예 수 를 너 희 가 보 지 못 하 였 으 나 사 랑 하 는 도 다 이 제 도 보 지 못 하 나 믿 고 말 할 수 없 는 영 광 스 러 운 즐 거 움 으 로 기 뻐 하 니 믿 음 의 결 국 곧 영 혼 의 구 원 을 받 음 이 라 - 베드로전서 1:6-9